Log In

Algemene voorwaarden

[x_text]

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Powerdesign.
2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake
van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde
handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk de opdrachtnemer aan ter kennis heeft gebracht en
de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het
verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook
gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte
van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit
artikel kunnen worden verricht.
4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen,
afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van reclameproducties, of delen
daarvan in de ruimste zin des woords.
5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de
opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen
kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst
werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Offertes
1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de
opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden
aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen
een maand is aanvaard.
2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever
zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen
daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische
beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en
blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten
1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de
verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig
ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de
aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht
worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor
het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde
energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in
de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in
rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever
en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een
bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende
werkzaamheden.
6 De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de
opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie
niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: Opzegging en annulering
1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de
opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd,
hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of
vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de
opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van
de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of
indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve
van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor
voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog
verschuldigd zal worden.
2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de
opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor
voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de
door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten
die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en
opslagkosten.

Artikel 5: Gegevens en zaken opdrachtgever; risico
1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig
heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de
gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.
2 De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de
verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische
opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de
opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is
vereist, het recht de opdracht terug te geven.
5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde
gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht
aan de opdrachtgever geretourneerd.
6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de
opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de
opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of
derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever,
behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de
opdrachtnemer.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband
houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde
zaken en/of gegevens.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig
de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig
overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij
normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale
bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer voor de schade
wordt uitgekeerd.
2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de
schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade
aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
4 Aansprakelijkheid voor schade aan en door motorrijtuigen van de opdrachtgever is
uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in
welk geval het volgende geldt. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade
aan, met of door een motorrijtuig van een opdrachtgever door hem veroorzaakt op of bij
zijn bedrijfsterreinen en/of in zijn -gebouwen. Deze schade is beperkt tot een bedrag van
€ 45.000,= per claim. Ingeval er sprake is van een verzekerd motorrijtuig van een
opdrachtgever komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking: 1) Het eigen risico dat op
basis van de verzekeringsovereenkomst voor rekening van opdrachtgever komt; 2) Het noclaimverlies
dat opdrachtgever lijdt gerekend over een periode van 24 maanden na de
schadedatum. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor
vergoeding in aanmerking komen op basis van bovenstaande regeling.
5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens
vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de
verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden,
behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de
opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data
door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van
enig technisch middel.
6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering
door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende
zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.
7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken niet binnen dertig
dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht
verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico
van de opdrachtgever opgeslagen.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die
direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende
werkzaamheden of leveringen samenhangen.
9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan de
opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.

Artikel 7: Wijze van uitvoering opdracht
1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten
werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,
uitvoeren.
2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en
dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel
benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of
andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle
schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent
deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.
3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een
en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens
de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het
aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn.
Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de opdrachtgever. Dergelijk onderzoek
valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een
schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als
bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de
opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de
ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht
is uitgevoerd.
4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die
in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen
kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn.
De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de
stellage minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg
wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking tot de werkzaamheden en alles
wat daarmee samenhangt, zal de opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever en
mede ten behoeve van de opdrachtgever een verzekering afsluiten. De opdrachtgever staat
er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels,
begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden
kunnen bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder
toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke
werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
5 Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met
behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of
halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar
daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, lichten
kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde of
bewerkte zaken.
6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde
materialen en producten te wijzigen.
7 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze
waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de
aard van de opdracht.
8 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de
opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij
hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige
uitvoering van de opdracht bevordert.
9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden zijn
verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals
omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop
betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het
vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn
verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: Overmacht
1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder
begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog,
oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade,
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere
overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën,
niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de
levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde
derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in
staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2 Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen
van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de
opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten.
3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel
zich voor¬doet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch
ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige
schade.

Artikel 9: (Druk-)Proeven
1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter
beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en
gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de
opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden
overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting
geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
4Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: Auteursrechten etc
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de
Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het
gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer
zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of
regelgeving geldend kunnen maken.
2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden
geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand
te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder
auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering
van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde
eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de
desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het
aanbod of op de factuur zijn vermeld.
3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de
opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en
blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende
eigendom aan de opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de
totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht
ingeschakelde derden. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat
bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken. Meer in het
bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van
intellectuele eigendom zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging
beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden
bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen -is zowel tijdens als na de uitvoering van de
opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer
een direct opeisbare boete van € 225,= per dag dat de overtreding duurt, zonder dat
daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer
op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit
voortvloeiende schade.

Artikel 11: Prijzen; declaraties en kosten
1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de
opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek
noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de
werkzaamheden van de op¬drachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in
rekening zullen worden gebracht.
2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.
Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden
verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening
gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen,
declaraties van ingeschakelde derden en vervoer, verzend- en verzekeringskosten.
5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde
wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door
de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip
van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende
factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook
wijziging hebben onder¬gaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht
overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever
aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage
zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een
eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de
kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen
tijdstip van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van
overheidswege goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden
doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is met het tariefbeleid van het
Ministerie van Economische Zaken.
8 Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of
beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van
opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: Eigendom halffabrikaten, productiemiddelen etc
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde
zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven in eigendom
toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het
aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de
opdrachtgever af te geven.
3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten,
zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten
voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur
van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot
herhaald gebruik.

Artikel 13: Aflevering en leveringstermijn
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter
plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve
betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste
termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst
in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn
vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis
van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd
vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer,
gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige
aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de
opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste
leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt
eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn
omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven worden
in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: Onderzoek bij aflevering; afwijkingen
1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken
grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de
opdracht is.
2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en
overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen
bewerken.
3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of
vervoeren van zaken.
4 Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur,
van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen
verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor
bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of
een ondergeschikte invloed op de (gebruiks) -waarde van het geleverde hebben, worden
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: Reclame
1 Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of
(af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen zeven
dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de
opdrachtnemer mede te delen.
2 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of
had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking van
het gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
3 In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de
opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.
4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het
recht van reclame.
5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van
werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde
zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig
aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: Garantie
1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk
uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en
glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever
zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig
gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
2 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken
voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan
de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.
3 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde
zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
4 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: Betaling
1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij
een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de
opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende. Betaling
van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen
na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel
van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of postbank
rekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende
bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De
betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Betaling
geschiedt netto en zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling
te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en
(druk)proeven.
3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij
van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op
de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten”
in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de
opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere
opdracht opschorten.
5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van
enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzetbelasting.
6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen
rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering
(factuur).
7 De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van
vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.
8 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals
in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: Retentierecht, eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft,
alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht
van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever
geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever
aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft
voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over
genoemde zaken stellen.
3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de
opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in
de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al
hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de
opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet¬opeisbare en voorwaardelijke schulden
daaronder mede begrepen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit
voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes,
aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan,
respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
2 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende,
adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 20: Depot
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder
het nummer 08184828.

Artikel 21: Slotbepaling
1 In alle gevallen, waarin deze Leverings Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing
uitsluitend bij Powerdesign.

[/x_text]